VÍTEJTE V NAŠEM E-SHOPU

Obchodní podmínky

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Nábytek Jiroušek s.r.o., IČ: 24210773, se sídlem Voděradská 2233, 251 01 Říčany

Fax.: 323 601 216

E-mail: objednávky@nabytekjirousek.eu

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup zboží od společnosti Nábytek Jiroušek s.r.o., IČ: 24210773, se sídlem Voděradská 2233, 251 01 Říčany, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188991. Veškeré dodávky a služby poskytované firmou Nábytek Jiroušek s.r.o. se uskutečňují výhradně na základě těchto VOP, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Odlišné úpravy podmínek, včetně všeobecných obchodních podmínek objednatele, jsou pro výrobce závazné jen v případě, že s nimi písemně vyjádří svůj výslovný souhlas. Bez výše uvedeného výslovného souhlasu jsou všechny odlišné podmínky pro výrobce nezávazné, i když s nimi nevyjádří výslovný nesouhlas. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci uzavřených smluvních vztahů.

V případě smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu (dále též eshopu) na webové doméně www.detsky-nabytek-jirousek.cz (dále též jen webové stránky prodávajícího), nebo elektronickou poštou, má kupující možnost seznámit se s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, seznámil a že s nimi souhlasí. V případě smluv uzavíraných jiným způsobem, je kupující s těmito VOP, včetně reklamačního řádu seznamován způsobem uvedeným v těchto VOP.

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

I. Výkladová ustanovení pro účely kupních smluv

1.1. Prodávající – obchodní společnost Nábytek Jiroušek s.r.o., IČ: 24210773, se sídlem Voděradská 2233, 251 01 Říčany, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188991 (dále jen prodávající). Prodávající se zabývá výrobou a prodejem nábytku a dalšího interiérového vybavení, a to jak dalším prodejcům, tak i konečným spotřebitelům. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných prodejců dodává kupujícím zboží nebo poskytuje služby. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webových stránkách prodejce v sekci „Kontakt“.

1.2. Kupující – je zákazníkem prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a kupujícím, který spotřebitelem není.

1.3. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen spotřebitel). Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

1.4. Podnikatel – je kupující, který není spotřebitelem (dále též podnikatel). Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost samostatnou výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého podnikání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

1.5. Prodejce – podnikatel, který kupuje zboží od prodávajícího za účelem, aby jej sám prodával dalším subjektům. Je povinen předložit prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně prodávajícímu aktualizovat.

II. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Objednávat zboží nabízené prodávajícím je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na webových stránkách prodávajícího,

 • elektronickou poštou na e-mailové adrese: objednávky@nabytekjirousek.eu

 • osobně, nebo

 • telefonicky.

Uzavření smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu:

2.2. V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě řádně vyplněné a prostřednictvím elektronického obchodu na webových stránkách prodávajícího odeslané objednávky spotřebitelem, a to okamžikem přijetí takové objednávky prodávajícím. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit, nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli, stejně tak jako kupujícímu, který není spotřebitelem, umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele/kupujícího, který není spotřebitelem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel/kupující, který není spotřebitelem, prodávajícímu kliknutím na tlačítko označené nápisem „potvrzuji objednávku“.

2.4. Přijetí objednávky prodávající, ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, neprodleně potvrdí spotřebiteli informativní zprávou na spotřebitelem v objednávce zadaný e-mail; na vznik smlouvy však tato informativní zpráva nemá vliv a toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy.

2.5. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží, včetně DPH a všech dalších poplatků apod. Tato cena bude uvedena v objednávce spotřebitele a ve zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží ve smyslu bodu 2.4. těchto VOP.

2.6. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka zboží nebo cena zboží v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu, nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

2.7. V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za nabídku na uzavření kupní smlouvy odeslání vyplněné objednávky zboží ze strany kupujícího prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Tento závazný souhlas prodávajícího bude proveden e-mailovou formou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty:

2.8. V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě objednávky zboží učiněné spotřebitelem e-mailovou formou a zaslané spotřebitelem prodávajícímu na adresu objednavky@nabytekjirousek.euPřijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Aby byla objednávka považována za objednávku závaznou, je třeba, aby z ní zejména vyplývaly následující údaje:

 • druh objednávaného zboží (kód a název zboží dle ceníku, včetně všech kódů pro zvláštní provedení),

 • jednotková cena zboží,

 • množství objednávaného zboží,

 • spotřebitelem zvolený způsob odběru/dopravy zboží,

 • dodací adresa,

 • případné požadavky na dovoz a montáž zboží,

 • spotřebitelem zvolený způsob úhrady ceny zboží,

 • jméno, příjmení a bydliště spotřebitele,

 • výslovné prohlášení spotřebitele o tom, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

 • K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

2.9. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

2.10. V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy odeslání e-mailové objednávky zboží ze strany kupujícího prodávajícímu na adresu: objednavky@nabytekjirousek.euPřijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Aby byla objednávka považována za objednávku závaznou, je třeba, aby z ní zejm. vyplývaly následující údaje:

 • druh objednávaného zboží (kód a název zboží dle ceníku),

 • jednotková cena zboží,

 • množství objednávaného zboží,

 • kupujícím zvolený způsob odběru/dopravy zboží,

 • dodací adresa,

 • kupujícím zvolený způsob úhrady ceny zboží,

 • název/obchodní firma a sídlo kupujícího,

 • IČ a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH,

 • výslovné prohlášení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

K uzavření kupní smlouvy pak dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

III. Ceny zboží

3.1. V on-line e-shopu na webových stránkách prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny zboží nabízeného prodávajícím. Veškeré ceny zboží platí do odvolání prodávajícím, nebo do vyprodání zásob.

3.2. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se výše DPH do uzavření kupní smlouvy, popřípadě do odeslání zboží, změní, je kupující povinen, s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby, uhradit nedoplatek kupní ceny, popřípadě prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné vrátit kupujícímu přeplatek kupní ceny.

3.3. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době učinění objednávky, nestanoví-li tyto VOP jinak. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.  

3.4. Není-li na webových stránkách prodávajícího uvedeno jinak, nejsou v ceně dodávaného zboží zahrnuty doprava, roznesení, montáž a instalace. Jejich ceny se stanoví v případě zájmu pro každou konkrétní nabídku zvlášť.

IV. Platební podmínky

4.1. Možnosti úhrady kupní ceny ze strany kupujícího jsou:

 • platba v hotovosti při osobním odběru ve výdejním místě prodávajícího na adrese Voděradská 2233, 251 01 Říčany;

 • platba předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v e-shopu na webových stránkách prodávajícího. Kupní cenu za zboží zaplatí kupující prodávajícímu před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno. Tento způsob úhrady je považován za zálohovou platbu na úhradu kupní ceny;

 • platba na fakturu se splatností kupní ceny (pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím).

4.2. Výhrada vlastnictví: Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže ze strany kupujícího nejsou uhrazeny veškeré závazky vůči prodávajícímu, které jsou po lhůtě splatnosti, a lhůta k plnění do doby jejich uhrazení prodávajícímu neběží.

V. Dodací podmínky

5.1. Zboží je možno kupujícímu dodat níže uvedenými způsoby, způsob dodání zboží volí kupující při své objednávce:

 • osobní odběr - zboží může převzít pouze kupující, nebo jím zmocněná osoba, ve výdejním místě prodávajícího na adrese Voděradská 2233, 251 01 Říčany. V takovém případě se kupující, nebo jím zmocněná osoba, musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zmocněná osoba musí rovněž prokázat své oprávnění k odběru zboží. Kupující je povinen zboží odebrat do 10 dnů po oznámení možnosti zboží osobně odebrat prodejcem. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn účtovat skladné za každý položku objednaného zboží ve výši 30 Kč za každý započatý den uskladnění.

 • doprava realizovaná prodávajícím - zboží je kupujícímu dovezeno prodávajícím na dodací adresu. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího okamžikem vykládky zboží v přízemí budovy v místě dodání, pokud není dohodnuta příplatková doprava zboží do pater. Poškození obalů a zboží při přepravě musí být výrobci neprodleně (nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží) oznámeno a musí obsahovat písemné potvrzení dopravce. Cena dopravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceník je k dispozici na webových stránkách prodejce. Náklady na přepravu nese kupující.

 • zaslání přepravní službou na území v České republice - zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Náklady na přepravu nese kupující.

5.2. Běžná dodací lhůta činí 2 – 6 týdnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není na webových stránkách prodávajícího nebo mez smluvními stranami dohodnuto jinak. Při zakázkové výrobě atypického zboží, speciálních služeb a při dodávkách velkých celků se pvzájemné dohodě stanoví individuální termín dodání. Dílčí dodání jsou přípustná a objednatel je povinen tyto převzít.

5.3. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (spotřebiteli, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky zboží (např. počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem pakliže je zásilka takovou páskou opatřena, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně nahlásit na e-mailovou adresu prodejce objednavky@nabytekjirousek.eusepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, faxem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

5.5. Zahrnuje-li objednávka také požadavek na finální montáž zboží prodávajícím, oznámí prodávající kupujícímu termín montáže s předstihem alespoň 5 dnů. Kupující je povinen zabezpečit, aby příslušné prostory byly v tento den přístupné a způsobilé k provedení montáže. Nesplněním této povinnosti dochází k navýšení ceny o náklady prodávajícího spojené s opakovaným příjezdem a montáží či jiné vícenáklady.

5.6. Pokud kupující montáž objedná, musí se postarat o splnění příslušných pokynů prodávajícího k montáži. Objednatel odpovídá za to, že v prostoru vrtání a sekání se nenachází žádné stavebně vedené rozvody, jako je plyn, voda, topení, elektřina atd. V takovém případě prodávající neodpovídá za vzniklé škody.

VI. Práva z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění spotřebiteli se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejm. ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží nemá při jeho převzetí spotřebitelem vady. Především prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodu 6.2. těchto VOP, má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.4. Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5.  Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6.  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží.

6.7.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, včetně odpovědnosti za vady kupujícímu, který není spotřebitelem, jsou upravena v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

VII. Odstoupení od smlouvy

A) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

7.1. V případě, že je smlouva uzavřena distančním způsobem, má spotřebitel právo, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Spotřebitel má právo v této lhůtě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel v takovém případě nese také náklady za navrácení tohoto zboží prodávajícímu, pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.2. Pokud si spotřebitel přeje ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně mu sdělí, že odstupuje od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být určité, co do identifikace kupní smlouvy, od které je odstupováno (ideálně tedy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz). 

 7.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího   objednavky@nabytekjirousek.eu. V případě, že dojde k odstoupení spotřebitele od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na webových stránkách prodávajícího, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

7.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady na vrácení zboží, nese spotřebitel. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možno chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužité, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to včetně případných dárků poskytnutých spolu se zbožím. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím, vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží nebo dárek zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok oproti vracené kupní ceně. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto poníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

7.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku zejména, v případě smluv:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

B) Odstoupení od smlouvy podnikatelem (kupujícím, který není spotřebitelem)

7.7. V případě, že kupující není spotřebitelem, je odstoupení od smlouvy možné pouze v zákonem stanovených případech.

7.8. Kupujícímu muže být ze strany prodávajícího poskytnuta možnost provést odstoupení od smlouvy v závislosti na stavu vraceného zboží, ušlé záruce a aktuální hodnotě vraceného zboží. Stav zboží je vždy zhodnocen prodávajícím. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou mu ze strany kupujícího sděleny, považuje za důvěrné informace, které budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené mezi ním a kupujícím. Předmětné důvěrné informace nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (tj. zejména sdělení jména a příjmení kupujícího, telefonního kontaktu a adresy dodání).

8.2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem realizace objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

8.3. Kupující odesláním své objednávky prodávajícímu uděluje prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

IX. Otevírací doba

9.1. Otevírací doba výdejního místa prodávajícího na adrese Voděradská 2233, 251 01 Říčany, je: pondělí - pátek: od 6:00 hod. do 14:30 hod. O sobotách, nedělích a státních svátcích (i v případě, že termín státního svátku připadne na pracovní den) je výdejní místo prodávajícího zavřeno.

9.2. Prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách prodávajícího je možno činit objednávky 24 hod. denně, a to po 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR je do 12:00 hod., za předpokladu, že objednávané zboží je skladem.

X. Záruční podmínky

10.1. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

10.2. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto VOP jako příloha č. 1.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

11.1. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

11.2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky, resp. uzavření smlouvy, jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Kupující tyto náklady hradí sám.

11.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a právní vztah z této smlouvy se řídí výlučně českým právním řádem. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodný výklad smlouvy v českém jazyce.

11.4. Individuální kupní smlouva uzavřená s kupujícím je nadřazena těmto VOP.

11.5. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný spotřebiteli. Prodávající bezprostředně po uzavření smlouvy zašle spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu jedno vyhotovení smlouvy, kterým je potvrzení přijaté objednávky a tyto VOP.

11.6. Kupující si je vědom toho, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

11.7. Právní poměr vzniklý na základě smlouvy a jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou, budou smluvní strany řešit nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze stran oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor řešen výhradně podle platného práva České republiky a příslušnými soudem v České republice.

11.8. Nepodaří-li se najít smírné řešení, je možné případné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řešit rovněž mimosoudní cestou. Kupující spotřebitel se může v takovém případě obrátit na příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace týkající se mimosoudního řešení sporů a tohoto subjektu lze nalézt na jeho internetové adrese: 

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-

spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo https://adr.coi.cz/cs.

11.9. Nedílnou součástí těchto VOP jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Reklamační řád

Příloha č. 2 – Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

11.10. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2016 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Za společnost Nábytek Jiroušek s.r.o. schválil Martin Jiroušek, jednatel. Vypracováno v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

 

společnosti Nábytek Jiroušek s.r.o., IČ: 24210773, se sídlem Voděradská 2233, 251 01 Říčany, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188991 (dále jen prodávající).

 

Reklamační řád


Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen pod označením VOP). Pojmy, které jsou užity ve VOP a jejich význam platí i pro obsah tohoto reklamačního řádu. Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího  www.detsky-nabytek-jirousek.cz.I. Všeobecná ustanovení

1.1 Reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží prodávané prodávajícím, u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

1.3. Kupující je povinen se seznámit s VOP včetně reklamačního řádu, a to způsobem a za podmínek stanovených ve VOP. Nejpozději uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel. Pokud je kupujícím spotřebitel, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí kupujícím od přepravce.

1.4. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (tj. vystaví záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho IČ a sídlo. Umožňuje-li to však povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující uvedené údaje (tj. faktura nebo prodejka) se všemi právními předpisy požadovanými údaji pro uplatnění záruky (zejm. označení zboží, délce záruky, ceny zboží, množství zboží, sériového čísla, apod.). Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí a že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

II. Vady zboží

Kupující – spotřebitel:

2.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Spotřebiteli je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

2.3. Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.1., má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

2.4. Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

2.6. Má-li zboží vadu, ze které je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo použitou, nemá spotřebitel místo práva na výměnu zboží, právo na poskytnutí přiměřené slevy.

Kupující – podnikatel:

2.7. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud nejsou jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje obsah smlouvy.

2.8. Pokud zboží nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.7., je vadné.

2.9. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.10. Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2.11. Kupující je dále povinen zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2.12. Pokud je vadné plnění prodávajícího podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 • na odstranění vady opravou věci;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

2.13. Kupující je povinen písemně sdělit prodávajícímu, jaké právo ve smyslu bodu 2.12. si zvolil, a to při oznámení vady zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit na náklady prodávajícího původně dodanou věc, pokud se s prodávajícím ad hoc nedohodne jinak.

2.14. Prodávající je povinen odstranit vady zboží dle bodu 2.12. v přiměřené lhůtě. Pokud vady zboží v přiměřené lhůtě neodstraní, nebo pokud kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

2.15. Pokud je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady, nebo

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.16. Neodstraní-li prodávající vadu zboží dle bodu 2.15. včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2.17. V případě, že kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá oprávnění odstoupit od smlouvy.

2.18. Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

III. Délka záruky

3.1. Veškeré zboží dodávané výrobcem je určeno k použití v interiérech, není-li výslovně uvedeno jinak. Běh záruční doby počíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že je prodávajícím vystavován záruční list, je v něm délka záruční doby vyznačena. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace, tedy o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

3.2. Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí ve smyslu ustanovení § 2165 občanského zákoníku 24 měsíců. Tato záruční doba neplatí v těchto případech:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 • na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

 • vady způsobené neodborným meziskladováním;

 • vady způsobené chybnou nebo neodbornou montáží, pokud montáž neprováděl prodávající;

 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

 • vadná nebo nedbalá manipulace, nevhodná péče;

 • použití nevhodných čistících prostředků;

 • nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající může zákonnou záruční lhůtu pro spotřebitele prodloužit. V případě prodeje použitého spotřebního zboží spotřebiteli, činí záruční doba 12 měsíců.

3.3. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, je na dodané zboží poskytována záruka v zákonné lhůtě.

3.4. Za vadu se prodejcem dodaného zboží se nepovažuje:

 • provedení změny zboží, jeho ukotvení, zavedení elektrického proudu atd., bez souhlasu prodávajícího;

 • technicky odůvodněné odchylky v rozměrech, ve tvaru nebo barvě dekoru, dýhy z pravého, příp. masivního dřeva a ostatního materiálu.

3.5. Vady pouze v části dodávky nemohou vést k reklamaci celé dodávky.


IV. Záruční podmínky

4.1. Dodání neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@nabytekjirousek.eu, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

4.2. Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaného zboží a jeho součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi.

4.3. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (viz bod 3.4.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady zboží vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo jeho poškozením nezpůsobeným prodávajícím.

4.4. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním kupujícího.

4.5. Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.6. Práva z vady uplatňuje spotřebitel i kupující, který není spotřebitelem, u prodávajícího písemnou formou. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího na adrese Voděradská 2233, 251 01 Říčany. Práva z vady lze uplatnit i prostřednictvím vyplněného a odeslaného reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách prodávajícího. Prodávající však může spotřebiteli k uplatnění práva z vady doporučit jinou osobu určenou k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším (tzv. autorizovaný servis). Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží.

4.7. Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud již bylo zboží v minulosti reklamováno, doloží též doklad o této reklamaci a jejím vyřízení. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako je uvedeno na reklamovaném zboží (platí pro případy, kdy výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

V. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti, jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby v průběhu jeho přepravy nedošlo k jeho poškození. Balík by měl být viditelně označen nápisem „REKLAMACE“ a měl by obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Prodávající doporučuje přiložit také kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je prodávajícímu znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

5.2. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (např. v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

5.3. Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem. Podmínkou pro běh lhůt uvedených v tomto bodě je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že prodávajícímu umožnil přezkoumat reklamované zboží. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v tom případě, že prodávající, příp. autorizovaný servis, neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

5.4. Není-li kupujícím spotřebitel, bude o reklamaci rozhodnuto co nejdříve, dle možností prodávajícího, resp. autorizovaného servisu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

5.5. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla jeho reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl při nákupu zboží) bez zbytečného prodlení po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění reklamace je toto potvrzení vydáno ihned). Prodávající také vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, jak byla jeho reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a to opět e-mailovou formou, není-li předáno v listinné formě osobně.

5.6. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu zboží. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Jinak prodávající, příp. autorizovaný servis vyzve kupujícího k vyzvednutí opraveného/nového zboží. V případě, že reklamované, případně nové, zboží nebude vyzvednuto do 5 dnů po vyrozumění o jejím vyřízení (vyrozuměním o jejím vyřízení se pro tyto účely rozumí odeslání e-mailu ve smyslu bodů 5.5. a 5.6.), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji tohoto zboží odpovídající částku za jeho uskladnění, která činí 30,- Kč za každou položku reklamovaného zboží za každý započatý den uskladnění.

5.7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato k reklamaci a musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

5.8. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Za společnost Nábytek Jiroušek s.r.o. schválil Martin Jiroušek, jednatel.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016 a nahrazují platnost předchozích reklamačních řádů. Změny

reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Nábytek Jiroušek s.r.o., IČ: 24210773, se sídlem Voděradská 2233, 251 01 Říčany

Fax.: 323 601 216

E-mail: objednavky@nabytekjirousek.eu

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

- Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Záznamy nebyly nalezeny...